Програма розвитку на 2019-2020 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку Сумського НДЕКЦ МВС (далі — Програма) – це система організаційних заходів, направлених на ефективне вирішення завдань, що постають перед Сумським НДЕКЦ МВС в сучасних соціально-політичних та економічних умовах, шляхом узгодження його цілей, потенційних можливостей та інтересів усіх суб’єктів у конкретному часовому періоді.

Програма визначає пріоритетні напрями діяльності Сумського НДЕКЦ МВС та механізми їх забезпечення з метою досягнення очікуваних результатів діяльності та підвищення конкурентоспроможності експертної установи на території обслуговування.

Програма є орієнтиром для розробки перспективних та поточних планів НДЕКЦ.

Програма розроблена у відповідності з вимогами та на виконання основних положень Конституції України, Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №1023-р, Стратегії розвитку Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України на період до 2020 року, яка затверджена наказом МВС від 15.03.2017 № 229 та інших нормативно-правових документів державного та відомчого рівня, що регулюють суспільні відносини у сфері судово- експертної діяльності.

Програма розроблена з урахуванням принципів верховенства права, публічності, конфіденційності, науковості, системності, об’єктивності, неупередженості, активної дієвості.

Сумський НДЕКЦ МВС (далі – НДЕКЦ, центр) – це державна спеціалізована установа судової експертизи, яка є територіальним підрозділом Експертної служби МВС, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ.

НДЕКЦ є науково-дослідною установою, діяльність якої спрямовується та координується керівником Експертної служби МВС.

НДЕКЦ є юридичною особою публічного права, бюджетною неприбутковою установою, має самостійний баланс, реєстраційні та поточні рахунки в органах Державного казначейства України та інші рахунки в банках не заборонені діючим законодавством.

2. ЦІЛІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

Визначення пріоритетних напрямів діяльності НДЕКЦ з урахуванням специфіки та можливостей регіону обслуговування з метою забезпечення правосуддя незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, покращення якості послуг, що надаються працівниками центру, створення позитивного іміджу та надійної репутації експертної установи, підвищення рівня конкурентоспроможності результатів роботи НДЕКЦ за напрямами судово-експертної та техніко-криміналістичної діяльності, у тому числі у міжнародному просторі.

3. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

3.1. Судово-експертна діяльність

Завдання: виконання на високому професійному рівні функцій, передбачених чинним законодавством України з метою забезпечення правосуддя незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою.

Запропоновані заходи:

 1. Здійснення аналізу потреб регіону у проведенні нових видів експертних досліджень.
 2. Опанування нових видів судових експертиз (експертних спеціальностей):

— Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення (6.1);

— Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить (8.1);

— Дослідження провідників із ознаками короткого замикання (8.16);

— Оцінка земельних ділянок (10.14);

— Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння (12.5);

— Психологічні дослідження (14.1);

— Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння (17.1);

— Експертиза у сфері інтелектуальної власності (29).

3. Забезпечення належного рівня кваліфікації працівників:

— якісна підготовка працівників до отримання/підтвердження кваліфікації судового експерта на засіданнях ЕКК МВС;

— підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ відповідно до плану-рознарядки;

— організація ефективного та результативного процесу адаптації молодих працівників;

— організація навчання працівників порядку та практичним аспектам роботи зі складнотехнічним обладнанням.

4. Підготовка працівників НДЕКЦ для забезпечення їх участі як спеціалістів під час здійснення досудового розслідування:

— здійснення теоретичної підготовки шляхом надання консультативної допомоги з боку працівників НДЕКЦ зі значним досвідом роботи;

створення полігону для відпрацювання практичних навичок пошуку, виявлення, фіксації та вилучення слідової інформації.

5. Обмін досвідом з іншими установами судової експертизи шляхом організації, проведення або участі в семінарах, брифінгах, круглих столах тощо.

6. Проведення аналізу проблемних питань та недоліків, що виникають на стадії призначення судових експертиз, з метою подальшого інформування ініціаторів, в тому числі здійснення їх консультування в межах наданих повноважень.

7. Розробка та направлення до органів правосуддя регіону обслуговування інформаційних листів та рекомендацій щодо можливостей НДЕКЦ у проведенні різноманітних видів досліджень, питань, які можуть бути вирішені в ході їх проведення та об’єктів, необхідних для дослідження.

8. Вивчення практики участі працівників НДЕКЦ у судових засіданнях, з метою покращення професійної майстерності та підвищення стресостійкості до негативного психологічного впливу під час участі у зазначених заходах.

Очікуваний результат:

Підвищення рівня конкурентоспроможності результатів роботи НДЕКЦ за напрямами судово-експертної та техніко-криміналістичної діяльності. Розширення меж компетенції працівника НДЕКЦ.

Відповідність судового експерта професійним та кваліфікаційним вимогам.

Належний рівень теоретичної підготовки та практичних навичок працівників НДЕКЦ при виконанні ними завдань в якості спеціалістів.

Налагодження зворотного зв’язку із замовниками для максимального задоволення їх потреб, як ініціаторів призначення судової експертизи.

3.2 Активізація наукової роботи НДЕКЦ

Завдання: дослідження та аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів; установлення наукових зв’язків та забезпечення участі працівників НДЕКЦ у різних науково-практичних заходах, в тому числі міжнародних; внесення власного вкладу працівників НДЕКЦ у розвиток наукового підґрунтя судово-експертної діяльності.

Запропоновані заходи:

1. Пошук можливостей впровадження у практичну діяльність НДЕКЦ новітніх наукових розробок, в тому числі міжнародних, в сфері забезпечення судово-експертної та техніко-криміналістичної діяльності.

2. Популяризація наукової діяльності серед персоналу НДЕКЦ. 

3. Установлення нових зв’язків і закріплення вже існуючого співробітництва з науковими і навчальними закладами, шляхом:

— проведення стажування студентів вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) на базі НДЕКЦ;

— проведення спільних наукових досліджень із використанням матеріально-технічної бази, як НДЕКЦ, так і ВНЗ;

— надання допомоги ВНЗ при проведенні практичних занять зі студентами.

4. Участь судових експертів НДЕКЦ у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, брифінгах тощо, в тому числі міжнародних.

5. Організація та проведення наукових заходів (семінарів-нарад, круглих столів, конференцій тощо) на базі НДЕКЦ за участю суб’єктів судово-експертної діяльності та кримінального процесу.

6. Написання та опублікування працівниками НДЕКЦ наукових статей, тез доповідей в періодичних виданнях, в тому числі фахових.

7. Врегулювання питання щодо виділення часу працівникам НДЕКЦ, які займаються науковою діяльністю.

Очікуваний результат:

Впровадження в практичну діяльність НДЕКЦ новітніх наукових розробок в сфері забезпечення судово-експертної та техніко-криміналістичної діяльності.

Розширення правової свідомості та наукового світогляду персоналу НДЕКЦ, забезпечення його саморозвитку й самовдосконалення.

Підвищення рівня професіоналізму та компетентності працівників НДЕКЦ.

Підвищення престижу заняття науковою діяльністю.

3.3. Розширення сфери та покращення якості надання платних послуг 

Завдання: забезпечення сталого розвитку та росту об’ємів робіт і послуг, що надаються працівниками НДЕКЦ, за рахунок максимального задоволення потреб замовників, оптимізації витрат, підвищення якості та ефективності управлінських рішень і виконавчої дисципліни.

Запропоновані заходи:

1. Здійснення аналізу та надання, у разі необхідності, пропозицій щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових документів, які регламентують порядок надання платних послуг підрозділами Експертної служби МВС:

— запровадження нових видів платних послуг, наприклад: земельно-технічних та будівельно-технічних досліджень, комп’ютерно-технічних досліджень, зокрема відновлення даних на носіях інформації, тощо;

— своєчасне коригування вартості послуг та приведення її до економічно обґрунтованого показника.

2. Впровадження нових видів досліджень з урахуванням попиту на послуги у регіоні обслуговування, зокрема дослідження лакофарбових матеріалів і покрить (8.1); дослідження технічної експлуатації електроустаткування (10.18); дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами (4.2).

3. З метою інформування потенційних замовників про можливості НДЕКЦ у сфері надання платних послуг, забезпечити проведення робочих зустрічей з представниками підприємств, установ, організацій, об’єднань, спілок та ін.

4. Здійснення інформаційно-рекламної діяльності НДЕКЦ, спрямованої на висвітлення можливостей експертної установи у сфері надання платних послуг через засоби масової інформації та соціальні мережі.

5. Виготовлення та розповсюдження друкованої рекламної продукції (буклети, кишенькові календарі, брошури тощо) про діяльність НДЕКЦ, види та умови надання послуг.

6. Встановлення зворотного зв’язку із замовниками з метою вжиття заходів до покращення якості надання платних послуг.

Очікуваний результат:

Покращення рівня надання платних послуг населенню з метою підвищення іміджу та довіри, як до регіонального підрозділу Експертної служби МВС зокрема, так і до виконавчої влади в цілому.

Збільшення обсягу коштів від надання платних послуг для розширення матеріально-технічної бази НДЕКЦ та забезпечення безпечних умов праці в установі.

3.4. Покращення матеріально-технічної бази

Завдання: розширення матеріально-технічної бази НДЕКЦ для  успішного функціонування установи; забезпечення рівня конкурентоспроможності результатів роботи центру за напрямами судово-експертної та техніко-криміналістичної діяльності. 

Запропоновані заходи:

 1. Пошук додаткових приміщень для розміщення працівників НДЕКЦ.
 2. Проведення поточного ремонту приміщень, сходових маршів адміністративної будівлі НДЕКЦ з метою приведення шляхів евакуації до вимог Правил пожежної безпеки України.
 3. Розробка проектної документації:

— на прокладання додаткового (резервного) ввідного кабелю електромережі та його монтаж, з перенесенням лічильника обліку електроенергії на територію НДЕКЦ;

— на реконструкцію водяної системи опалення та системи газопостачання з встановленням енергоефективних газових котлів;

—  на проведення капітального ремонту даху та фасаду адміністративної будівлі НДЕКЦ з урахуванням рекомендацій проведеного енергоаудиту.

4. Побудова структурованої кабельної системи локальної обчислювальної мережі центру за робочим проектом.

5. Встановлення додаткових камер відеоспостереження по зовнішньому периметру адміністративної будівлі НДЕКЦ.

6. Здійснення аналізу потреб НДЕКЦ у придбанні нового, реконструкції чи ремонті наявного обладнання для забезпечення нових напрямів досліджень.

7. Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками НДЕКЦ щодо необхідності бережливого ставлення до майна, обладнання та комп’ютерної техніки центру.

8. Придбання ліцензійного програмного продукту.

9. Проведення оцінки потенційних постачальників робіт, послуг, матеріалів та устаткування для потреб НДЕКЦ згідно методики, передбаченої власною системою управління для визначення надійних надавачів послуг.

Очікуваний результат:

Модернізація матеріально-технічної бази НДЕКЦ.

Підвищення рівня енергоефективності приміщень центру.

Забезпечення безпечних та комфортних умов праці.

Придбання обладнання та витратних матеріалів належної якості для забезпечення достовірних результатів досліджень.

3.5. Кадрова робота

Завдання: дотримання основних положень Конституції України, КЗпП та інших нормативно-правових актів у сфері регулювання трудових відносин; безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками НДЕКЦ; забезпечення якісного добору кандидатів на роботу до НДЕКЦ з одночасним формуванням дієвого кадрового резерву; раціональне використання кадрового потенціалу, наявного в розпорядженні НДЕКЦ; формування стійкого морально-психологічного клімату в колективі; підготовка та підвищення кваліфікації працівників центру.

Запропоновані заходи:

 1. Ведення профілактичної роз’яснювальної роботи з персоналом НДЕКЦ, спрямованої на попередження корупційних або пов’язаних з корупцією діянь.
 2. Виконання та дотримання вимог Антикорупційної програми Експертної служби МВС та інших нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції.
 3. Проведення з працівниками НДЕКЦ лекційних занять з питань антикорупційного законодавства, у тому числі з залученням спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 4. Контроль своєчасності подання працівниками НДЕКЦ – суб’єктами декларування інформації до  Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 5. Запобігання, а в разі виникнення, врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів відповідно до вимог антикорупційного законодавства України.
 6. Використання впродовж усього робочого часу нагрудних відеореєстраторів працівниками підрозділу криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують.
 7. Встановлення та забезпечення безперебійного функціонування засобів відео спостереження на робочих місцях працівників підрозділу криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, розміщених у територіальних сервісних центрах МВС, з можливістю передачі інформації в режимі реального часу на дистанційно розміщені накопичувачі, а також обладнання робочого середовища автономними системами контролю доступу.
 8.     Якісний добір кандидатів на роботу в НДЕКЦ:

— формування дієвого кадрового резерву;

— вивчення морально-психологічних та ділових якостей кандидатів для роботи в НДЕКЦ, із залученням психолога для проведення відповідного тестування;

— для визначення базового рівня спеціальної підготовки та з метою уникнення суб’єктивного ставлення до кандидата на вакантну посаду в НДЕКЦ, забезпечити проведення керівниками структурних підрозділів центру оціночного тестування кандидата;

— ознайомлення під підпис кандидатів для роботи в НДЕКЦ з основними положеннями законодавства України у сфері протидії та запобігання корупції, а також вимогами Антикорупційної програми Експертної служби МВС.

9. Створення належних умов для адаптації молодих працівників, запровадження дієвої системи наставництва. Здійснення аналізу та надання пропозицій, щодо покращення, а у разі необхідності, реформування системи адаптації молодих працівників.

10. Залучення психолога для визначення морального мікроклімату у колективі; проведення роботи, спрямованої на виявлення проблем у міжособистісних стосунках працівників НДЕКЦ та надання практичних рекомендацій щодо їх покращення.

11. Комплектування «ядра» колективу (з числа осіб зі стажем та досвідом роботи в НДЕКЦ з урахуванням їх експертної кваліфікації, рівня загальної та професійної культури, динамізму) для підтримання оптимального рівня кадрового потенціалу центру;

12. Розробка мотиваційних механізмів підвищення зацікавленості і задоволеності працею.

13. Вдосконалення організаційно-штатної структури:

— забезпечення належного функціонування окремих структурних елементів (відділів, секторів) установи, актуалізацію посадових інструкцій персоналу НДЕКЦ, з урахуванням вимог нормативно-правових актів МВС та Експертної служби МВС, локальних розпорядчих документів НДЕКЦ;

— в разі необхідності, направляти пропозиції щодо здійснення внутрішнього перерозподілу вакантних посад, передбачених штатним розписом НДЕКЦ, для отримання максимальної продуктивності праці при оптимальному навантаженні на одного судового експерта;

— виявлення потреб у необхідності навчання (підвищення кваліфікації) працівників керівної ланки та забезпечення їх реалізації (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги, майстер-класи, тощо);

— комплектування вакантних посад.

14. Організація заходів, спрямованих на згуртування колективу та налагодження взаємозв’язків у ньому:

— проведення свят для дітей працівників НДЕКЦ до Дня захисника України, Нового року та ін.;

— організація спільного дозвілля працівників НДЕКЦ (відвідування виставок, театрів, музеїв, проведення спортивних змагань тощо).

15. За підсумками виконання умов Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Сумського НДЕКЦ на 2017-2019, розробити проект та підписати Колективний договір на 2020-2022 роки, після його схвалення двосторонньою робочою комісією НДЕКЦ. 

Очікуваний результат:

Формування стабільного колективу і управління його розвитком для забезпечення самовідтворення колективу НДЕКЦ навіть в умовах плинності кадрів.

Результативна адаптація працівника на посаді.

Розвиток персоналу залежно від рівня посади та кваліфікаційних потреб працівника й вимог НДЕКЦ.

Стабільна, злагоджена, скоординована взаємодія елементів (ланок) організаційної структури НДЕКЦ.

Оперативність у прийнятті рішень та їх реалізації.

Розмежування функцій, повноважень і відповідальності по вертикалі і горизонталі.

Підвищення ефективності управління на ділянках, де завдання є повсякденними та повторюваними.

Підвищення продуктивності (результативності) діяльності за рахунок встановлення оптимального навантаження на виконавців.

Оптимізація штатного розпису шляхом внутрішнього перерозподілу посад (перш за все вакантних) з урахуванням показників навантаження на одного судового експерта за конкретним напрямом дослідження.

Дотримання та безумовне виконання працівниками НДЕКЦ вимог нормативно-правових актів державного та відомчого рівнів у сфері протидії та запобігання корупції.

Формування антикорупційної культури у працівників НДЕКЦ, виховання нетерпимості до корупції.

3.6. Акредитація випробувальної лабораторії НДЕКЦ за міжнародними стандартами серії  ISO 17000

Завдання: приведення системи управління НДЕКЦ у відповідність до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025, забезпечення її функціонування та розвитку; забезпечення єдності вимірювань; демонстрація компетентності випробувальної лабораторії НДЕКЦ та визнання результатів її досліджень на міжнародному рівні.

Запропоновані заходи:

1. Завершення процесу акредитації випробувальної лабораторії НДЕКЦ на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2006 за напрямом: «Морфологічні та оптичні дослідження рослин роду конопля, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів методом якісних хімічних реакцій, дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів методом тонкошарової хроматографії, хромато-мас-спектрометрії, визначення маси наркотичних засобів ваговим методом».

2. Розроблення документів системи управління І та ІІ рівнів у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 версії 2017 року.

3. Підготовка пакету документів для розширення сфери акредитації на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025 та подання відповідної заявки, за напрямами: «Ідентифікаційне дослідження слідів взуття», «Діагностичні та ідентифікаційні дослідження папілярних ліній» та «Дослідження технічного стану транспортних засобів категорії М1 методом експрес діагностики».

4. Подача заявки до Національного агентства з акредитації України для акредитації випробувальної лабораторії НДЕКЦ на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17020 за напрямом: «Огляд місця події» та «Перевірки за криміналістичними обліками».

Очікуваний результат:

Завершення процесу первинної акредитації випробувальної лабораторії НДЕКЦ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 та отримання відповідного атестату.

Приведення системи управління у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 версії 2017 року та забезпечення її безумовного дотримання та розвитку.

Розширення сфери акредитації за напрямами: «Ідентифікаційне дослідження слідів взуття», «Діагностичні та ідентифікаційні дослідження папілярних ліній» та «Дослідження технічного стану транспортних засобів категорії М1 методом експрес діагностики».

Подача заявки до Національного агентства з акредитації України з метою акредитації випробувальної лабораторії НДЕКЦ на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17020 та забезпечення її поетапного проходження.

3.7. Створення належних безпечних умов праці

Завдання: створення належних, безпечних і здорових умов праці на робочому місці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням; підвищення рівня безпеки під час проведення досліджень (випробувань) шляхом забезпечення контролю за порядком виконання лабораторних процесів, технічним станом обладнання, а також проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Запропоновані заходи:

 1. Організація та проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ з питань охорони праці.
 2. Направлення на навчання до спеціалізованої установи персоналу НДЕКЦ, які працюють з устаткуванням підвищеної небезпеки (посудини, що працюють під тиском, газове устаткування та ін.).
 3. Проведення атестації робочих місць за умовами праці з наданням  пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством, за її результатами.
 4. Виконання Плану комплексних заходів по дотриманню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, профілактики професійних захворювань та травматизму виробничого і невиробничого характеру (додаток 6 до Колективного договору на 2017-2019 рр.)
 5. Забезпечення персоналу НДЕКЦ спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до норм належності та умов праці:

— придбання додаткових засобів індивідуального захисту для працівників вибухотехнічної та балістичної лабораторії;

— оновлення спеціального одягу для працівників відділу дослідження матеріалів, речовин та виробів;

— заміна на новий, більш функціональний, спеціальний одяг для працівників сектору комплексного дослідження транспортних засобів, з урахуванням умов роботи на відкритому повітрі.

 • Реконструкція балістичної лабораторії з урахуванням нормативів безпеки та ергономіки робочого середовища, в тому числі побудова/придбання нового водяного кулеуловлювача за наявною технічною документацією.
 • Проведення часткової заміни меблів для персоналу НДЕКЦ.
 • Здійснення поточного ремонту та технічного обслуговування лабораторного обладнання НДЕКЦ.
 • Постійне інформування працівників НДЕКЦ з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 •  Участь працівників у розробці, впровадженні, підтриманні та вдосконаленні системи охорони праці та безпеки життєдіяльності НДЕКЦ.
 • Проведення розслідувань та забезпечення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в НДЕКЦ.

Очікуваний результат:

Встановлення єдиних вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для всього персоналу НДЕКЦ;

Дотримання основних принципів ергономіки для розвитку і зміни робочих середовищ з метою поліпшення безпеки, комфорту та продуктивності праці.

Підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам травматизму, професійних захворювань і аварій.

3.8. Популяризація діяльності НДЕКЦ як підрозділу Експертної служби

Завдання: підвищення авторитету експертної установи; формування сприятливих умов її функціонування; підвищення конкурентоспроможності як самої експертної установи, так і результатів її діяльності; напрацювання та закріплення довіри громадськості; налагодження тривалих зв’язків із громадськістю.

Запропоновані заходи:

1. Висвітлення інформації про НДЕКЦ та його можливості шляхом:

— проведення рекламних виступів на радіо та телебаченні;

— здійснення публікацій у друкованих та інтернет виданнях.

2. Оновлення інтернет сайту НДЕКЦ та наповнення його актуальним контентом з урахуванням потреб регіону обслуговування.

3. Забезпечення участі персоналу НДЕКЦ у громадських заходах, що проводяться на території міста та області, наприклад у міжнародному проекті «Місто професій».

4. Організація та проведення заходів на базі НДЕКЦ (День відкритих дверей, тематичні екскурсії для студентів ВНЗ та учнів шкіл, святкування Дня утворення Експертної служби МВС із запрошенням ветеранів тощо).

5. Створення музею (експозиції) НДЕКЦ.

6. Продовжити надання посильної допомоги учням та педагогічному колективу Штепівської спецільної загальноосвітньої школи-інтернату (с. Штепівка, Лебединський р-н, Сумської обл).

Очікуваний результат:

Формування стійкого позитивного іміджу експертної установи.

Налагодження тривалих зв’язків із громадськістю.

Привернення уваги потенційних кандидатів на роботу до НДЕКЦ.

Розширення кола замовників платних послуг.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

Контроль за своєчасністю та повнотою виконання заходів, передбачених даною Програмою, покладається на керівника експертної установи.

Механізмом реалізації цієї Програми є детальний План, розроблений відповідно до її положень, із визначенням конкретних термінів виконання та відповідальних за це осіб.

Відповідальні виконавці у визначені терміни письмово звітують перед керівником НДЕКЦ про результати проведеної роботи.

Критеріями, що свідчать про дієвість даної Програми, є своєчасність виконання запланованих заходів та досягнення очікуваних результатів.

Про вжиті заходи, спрямовані на виконання положень Програми, керівництво НДЕКЦ з встановленою періодичністю звітує перед керівництвом Експертної служби МВС.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

Джерелами фінансування реалізації Програми розвитку є кошти, передбачені у державному бюджеті на відповідний рік та інші джерела, не заборонені законодавством.

Сумський НДЕКЦ МВС